ਐਫ ਡੀ ਏ: ਫਲ ਖਾਓ, ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਗਲੂਥੈਥੀਓਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ

ਚਿੱਟੀ ਚਮੜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗਲੂਥੈਥੀਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰਬੂਜ, ਐਵੋਕਾਡੋ, ਬ੍ਰੋਕਲੀ, ਪਾਲਕ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਖਾਣ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿਣਾ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ.

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਅਰਥ

ਗਵਾਹੀ (ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾਹਾ ਅਲਾਹ) ਵਿਚ ਦੋ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ: ਇਨਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ. ਪਹਿਲਾਂ: ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੱਲ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ