ਗੜਬੜੀ ਯੂਐਸ ਵਿੱਚ ਪੈਕੁਇਓ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਦੀ ਹੈ

ਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਟਕਣਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾ Novਂਡ-ਪਾ -ਂਡ ਰਾਜਾ ਮੈਨੀ ਪੈਕੁਇਓ ਦੀ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪਰ ਮੰਨਣਯੋਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੌਲੀ ਐਂਟੋਨੀਓ ਮਾਰਗਰਿਟੋ.